מ.ש.ר.ה – מערכת שכר

משרה – מערכת שכר רטרואקטיבית-הפרשית

מערכת שכר המאפשרת חישוב הפרשים אוטומטי לכל רכיבי תלוש השכר, כולל רכיבי התשלומים, זקיפות ההטבה, סעיפי הניכויים מהעובד וכן סעיפי הפרשות המעסיק.

חישוב ההפרשים מתבצע בכפוף לתאריכי התחולה לכל הנתונים הגולמיים המדווחים במערכת השכר.
תלוש השכר מציג בצורה מפורטת וקריאה את כל הרכיבים השוטפים לחודש החישוב, כולל שורת ריכוז לכל ההפרשים שחושבו בחודש השוטף המטופל.

דוגמה: דיווח על תוספת בדרגה, בתחולה רטרואקטיבית מתחילת השנה, לעובד בדרוג מח"ר – יביא לחישוב אוטומטי של ההפרשים הנובעים משינוי זה, בכל רכיבי השכר, והצגתם בחלוקה לחודשים בגינם חושבו ההפרשים בתלוש הפרשים מפורט.

 

 

צור עימנו קשר