כספיתON – ביקורת רו"ח

כספית-On למבקר – מערכת משלימה לניהול והפקת הדוחות הכספיים

מערכת לניהול והפקה של הדוחות הכספיים לתקופה חשבונאית. ניתנת להפעלה כיישום עצמאי או בקישור מלא עם הנהלת החשבונות של כספית-On.

במערכת כלים לטיפול בכל הנדרש להפקת הדוחות הכספיים, החל מקליטת הנתונים, סיווג החשבונות, פקודות משלימות, התאמות, בניית הדוחות ועריכת כל הטקסט הנלווה לביאורים, חוות הדעת או כל מסמך אחר, עד לעיצוב הסופי של המוצר המוגמר – פלט הדוחות ערוך להגשה, כמסמך יחיד משולב.

בין המשימות המנוהלות במערכת:

 • קליטת נתוני מאזן בוחן לתקופה חשבונאית נבחרת, מקובץ חיצוני או ישירות מהנה"ח כספית-On.
 • מבנה טופס 6111 בתשתית המערכת, כבסיס להגדרת נושאים וסעיפי משתמש ייחודיים.
 • ניהול דינמי של כותרות ראשיות וכותרות משנה בדוחות, בקישור ישיר לסעיפי המשתמש לשליפת הסכומים.
 • בניית ביאורים מילוליים כולל ריבוי קבוצות חשבונות, ברמות סיכום שונות בביאור, עם/בלי פירוט החשבונות.
 • גישה ישירה לתנועות הנה"ח מקוריות לרישום יזום של פקודות מבקר ו/או סימון סכומים להתאמה למס.
 • הערות מבקר קצרות ברמת החשבון, בנוסף לניהול מסמכים מורכבים ומכתבים כתיעוד נלווה לביקורת.
 • ניהול היסטורי של נכסים ברי פחת, חישוב שוטף של פחת חשבונאי ופחת לצורך מס, כולל טופס י"א.
 • הפקת טופס 6111 במבנה מקורי מלא או תמציתי, כולל קובץ במבנה נדרש לשידור לרשויות המס.
 • עריכת הדוחות להגהה:  רוה"ס,   מאזן,   תזרים מזומנים,   השינויים בהון העצמי   ודוח התאמה למס.
 • ניהול של עד 5 תקופות חשבונאיות בכל שנת מס לחברה:  4 רבעונים ותקופה שנתית מלאה.
 • בניית תוכן עניינים דינמי מכלל הפריטים במערכת, להפקת הדוחות הסופיים ערוכים להגשה.
 

קליטת הנתונים

בהגדרת חברה חדשה, נוצר בעבורה בסיס נתונים הכולל את טבלאות המערכת לשנת המס הראשונה לחברה, כשלב מקדים לקליטת נתונים לשנת המס הנבחרת והתקופה החשבונאית בשנת המס.

הדרך הזמינה והנפוצה ביותר לקליטת נתונים היא באמצעות קובץ במבנה אחיד, שהפך לפורמט מקובל המופק מכל תוכנה להנהלת חשבונות, כחלק מדרישת רשות המסים לרישום תוכנות.

משתמשי הנהלת החשבונות כספית-On, יכולים לייבא נתונים ישירות מהנה"ח, ללא תיווך ביניים.

בשילוב הקובץ במבנה אחיד, מתבצעות הפעולות הבאות:

 • קליטת נתוני החשבונות ברמת שנת המס הנבחרת
 • קליטת יתרות לחשבונות ברמת התקופה החשבונאית הנבחרת בשנת המס
 • קליטת תנועות הנהלת החשבונות הפרטניות – פקודות היומן

 

הנתונים ניתנים לעדכון ע"י המבקר בצורה יזומה לאחר קליטתם, כחלק מפעולות המבקר.

פעולות המבקר

מלבד סיווג החשבונות ועריכת הדוחות במבנה הרצוי להצגה, המערכת מציעה את הפונקציות הבאות כחלק מפעולות הביקורת:


 

נושאים וסעיפים  מול  כותרות בדוחות

בתשתית המערכת מוגדרים סעיפי טופס 6111, כפי שנקבעו ע"י רשות המסים לשנת המס הנבחרת. כל חשבון במערכת משויך, ישירות או בעקיפין, לסעיף המתאים בטופס. הנושאים במערכת הם הקטגוריות לסעיפים בטופס 6111.

המשתמש יכול להגדיר סעיפים חדשים משלו, סעיפים המשקפים את אופי הפעילות בחברה המנוהלת. בנוסף, ניתן להגדיר נושאי משתמש מיוחדים ובהם את סעיפי המשתמש הייחודיים. כל נושא ו/או סעיף חדש חייב להיות מקושר לנושא או סעיף מקורי מטופס 6111, עפ"י האופי המהותי והשיוך הסופי הנדרש בהפקת קובץ 6111 לשידור, כחלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

במקביל לנושאים ולסעיפים, מנוהלות במערכת כותרות ראשיות וכותרות משנה המשמשות בדוחות ומאפשרות הצגה דינמית וברורה, בקטגוריות לא שגרתיות ובכפוף לאופי הפעילות בחברה המנוהלת.

הכותרות מקושרות בבסיסן לסעיפים השונים במערכת, כך שהמשתמש יכול לבודד סעיפים נדרשים ולהציגם בכותרת משנה ו/או בכותרת ראשית מיוחדות, שהן כותרות משתמש.

מבנה הביאורים

הביאורים במערכת משויכים לכותרות המשנה בדוחות, ויוגדרו לאחר עריכה ועיצוב הדוחות במבנה הסופי הרצוי. שני החלקים המרכיבים את הביאור הם: מלל חופשי וקבוצות חשבונות.

המלל בביאור נערך באמצעות הממשק המיוחד לעריכה חופשית.

אין מגבלה לקבוצות החשבונות בביאור. כל קבוצה בביאור מאופיינת בנפרד לקביעת אופי סיכום הסכומים בביאור או פירוט החשבונות בקבוצה. כל שילוב של שני הרכיבים בביאור ייתכנו עפ"י הנדרש.

המערכת מנהלת ביאור מיוחד לרכוש הקבוע, במבנה מקובל לפי קטגוריות בעמודות.

נכסים ברי פחת

הנכסים בגינם ניתן לתבוע הוצאות פחת, מנוהלים במערכת בחלוקה לקטגוריות הנשלטות ע"י המשתמש. כחלק מנתוני הנכס, ניתן לדווח על הפחת הנצבר הקודם, עד לתקופה החשבונאית הראשונה המנוהלת במערכת, כרישום היסטורי לשמירה על הרצף הנדרש.

הנכסים מוצגים הן כרשימה מרוכזת והן כנכס בודד, בפירוט היסטורי של הפחת לנכס.

הפחת מחושב בשני מסלולים במקביל: פחת חשבונאי ופחת לצורך מס. בכל מסלול ניתן לבחור באחת משיטות החישוב המקובלות: קו ישר, סיכום ספרות, תפוקה…

עם חישוב הפחת התקופתי, ניתן לטעון את הנתונים לטופס י"א ולהפיק דוח במבנה של רשויות המס.

עריכת הדוחות

עם השלמת סיווגי החשבונות ופעולות המבקר השונות, ניתן לעבור לשלב העריכה והעיצוב של הדוחות הכספיים. טעינת נתוני הדוחות מהווה את הבדיקה הלוגית הסופית לנתוני הדוחות. בשלב זה מוצגים החשבונות כולל הסיווגים לסעיפי הדוחות, עם דגש על סעיפים נגדיים לחשבונות בהם קיים היפוך יתרה.

המשך בניית הדוחות מותנה בתקינות הסיווגים ליתרות צפויות וכן בתקינות הסיווגים בהיפוכי יתרות.

נתוני רווח והפסד ונתוני המאזן מוצגים לביקורת סופית, עפ"י המבנה שגובש במהלך קביעת הכותרות הראשיות וכותרות המשנה בדוחות, כולל אפשרות הצגת פירוט החשבונות בכל כותרת. דוחות אלה נערכים עם בניית הדוחות, כשלב משלים של טעינת הנתונים לדוחות. להשלמת ההגהה לדוחות אלה, ניתן להציג את הדוח במבנה הסופי:  דוח רוה"ס  ודוח המאזן.

את דוח תזרים המזומנים והדוח על השינויים בהון העצמי ניתן לעצב, כל דוח בנפרד, במסכי העריכה הייעודיים בכפוף למבנה הסעיפים בדוח, במסך נתוני תזרים המזומנים ומסך נתוני השינויים בהון.

בעריכת דוח ההתאמה למס ישנה התייחסות מיוחדת לחשבונות שסומנו בשלב מוקדם יותר כפעולת מבקר, ושויכו לסעיף התאמה כולל סכום התאמה. בכל מקרה, נתוני דוח התאמה למס במתכונת סופית מוצגים למבקר לאחר הטעינה לעריכה סופית, גם של הסכומים המוקדמים שנטענו.

הפקת הדוחות הכספיים

לאחר בניית הדוחות, עריכתם ועיצובם הסופי ואישור ההגהה של כל דוח בנפרד, ניתן לבנות את הפלט הסופי המבוקש בעזרת הפונקציה הייחודית להפקת הדוחות הכספיים.

בהפקה הסופית של הדוחות מלקט המבקר את הרכיבים הנדרשים, מתוך רשימת הפריטים המוצגים בקטגוריות: מסמכים נלווים,  דוחות שונים  וביאורים. איסוף הפריטים בדוח נעשה ע"י בנייה של תוכן העניינים, בסדר שנקבע ע"י המבקר. לדוח הסופי הנבנה מוסיפה המערכת את עמוד הפתיחה לחברה ואת עמוד תוכן העניינים עצמו.

נתונים במבנה טופס 6111

כחלק בלתי נפרד מעריכה והפקת הדוחות הכספיים, ובכפוף לדרישות שלטונות המס, המערכת מנהלת את השיוכים הנדרשים להפקת קובץ במבנה 6111 לשידור לרשויות המס. כמו כן, מאפשרת המערכת להפיק טופס 6111 להדפסה בשתי תצורות: מתכונת מקוצרת הכוללת רק את הסעיפים בהם קיים סכום, ומתכונת מלאה הכוללת את כל הסעיפים במבנה הטופס המקורי, עפ"י שנת המס הנבחרת.

הנתונים במבנה סעיפי 6111 מוצגים למבקר בכפוף ל- 3 החלקים בטופס והבדיקות הלוגיות הנדרשות בכל סעיף בטופס. ההצגה כוללת את כיוון הסכום המותר ואופי הצבירה בכל סעיף בטופס.

צור עימנו קשר